Your search results

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด

  • บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2550  โดยบริษัทสามารถรับซื้อรับโอนหนี้มีปัญหาและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินทุกแห่ง
  • ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 655,265,500 บาท  (หกร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  • สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 100/36 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 02-636-7088  

วิสัยทัศน์ขององค์กร

  • เป็นองค์กรแห่งการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มจากการบริหารสินทรัพย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • กำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

Compare Listings